Informasjon om båtplassene

Båtplassene til hyttefeltet er klar til bruk.
Småbåtanlegget ved Hagefjordbrygga ble åpnet våren 2012.

Persøygaard hytteområde har kjøpt 19 båtplasser i det nye småbåtanlegget ved Hagefjordbrygga. Plassene er på 3 og 2,5 meters bredde. Valg av bredde skjer etter førstemann-til-mølla-prinsippet.

Det er Hagefjord Brygge AS som administrer båtplassene.

 

Her er teksten i kontrakten:

 Kontrakt om båtplass ved 

Småbåtanlegg, Hagefjorden i Tvedestrand: 

Hagefjorden Brygge AS (HB) er et heleid datterselskap av Tvedestrand Vekst AS. Hagefjorden AS har som formål å drifte småbåtanlegg, brygge og veigrunn med tilhørende bygninger ved Hagefjorden. 

Prisene vil være følgende: Innskudd kr 30.000 pr. meter. I tillegg løper en årlig leie, som beskrevet nedenfor. 

Kr 10.000 innbetales ved kontraktsignering til kto. 1503.22.48729, restbeløpet betales når anlegget er klart for bruk, senest 15. mai 2012. 

Rettigheten til båtplass gjelder for 25 år, og den kan selges videre til markedspris etter en bindingsperiode på 3 år. Innskuddet avskrives lineært over 25 år. HB tildeler plassering i anlegget. HB har anledning til å anvise endret plassering dersom dette viser seg nødvendig. 

Årlig leiekostnader fastsettes til kr 800 pr meter. Disse skal dekke drift og vedlikehold av anlegget, vann, renovasjon, og administrative tjenester. Leien reguleres i takt med konsumprisindeks hvert 3. år, første gang 1.1.2014. Det gis mulighet for strøm med egen strømmåler. 

I forbindelse med fornyelse av anlegget etter 25 år, får tidligere rettighetshavere fortrinnsrett. 

Brygge reglement for anlegget er en del av avtalen. Alle må sette seg inn i og følge reglementet. 

Ansvar 

HB fraskriver seg et hvert ansvar for tyveri eller hærverk av eller fra båter som ligger fortøyd ved brygga. HB er heller ikke ansvarlig for eventuell gjenstand- eller personskade forvoldt i forbindelse med bruk av båtplassen, ferdsel på brygga eller på eiendommen for øvrig. HB er ikke ansvarlig om båtplassen urettmessig blir brukt av uvedkommende. 

Overtredelser 

Vesentlig og gjentatt mislighold av kontrakter eller vesentlig overtredelse av bryggereglement gir utleier rett til å heve kontrakten med øyeblikkelig virkning, og fjerne fartøyet fra fortøyningsplassen for leiers regning og risiko, jfr. Tvangsfullbyrdeloven Par. 3 og 9. Ved evt. oppsigelse av avtalen pga. mislighold kompenseres proratarisk andel av betalt innskudd, minus 10%. Framleie Framleie er tillatt. Ved framleie av båtplass forblir kjøper av rettighet til båtplass fortsatt båteier og derved også fortsatt ansvarlig for alle plikter og ansvar dette reglement pålegger båteier. Framleie må meldes til HB. 

Forsikring Alle båter i havna skal være ansvarsforsikret. Polisenummer pliktes oppgitt ved forespørsel. Adresseendringer må uten opphold meldes til HB. HB har ingen forpliktelser mht ettersyn og lensing av båtene og er uten ansvar ved eventuelt havari. 2 

Jeg/vi har satt meg inn i reglementet for Hagefjorden Brygge. Plassene er beregnet cc bredde (fra senter gangbar utrigger og fortøyningsbom). Standard utrigger er på 6 meter. Jeg/vi tegner oss for en båtplass på: 

2,5 meter (kr 75.000) 

3 meter (kr 90.000) 

3,5 meter (kr 105.000) 

4 meter (kr 120.000) Større bredder etter egne avtale 

Jeg/vi betaler kr 30.000 pr meter for rett til båtplass ved småbåtanlegget ved Hagefjorden Brygge AS. Totalt kr ………………………… kr 10.000 betales til kto. 1503.22.48729 innen 1.1.2012 restbeløpet kr ………………………. betales til kto. 1503.22.48729 innen 15.5.2012 

Jeg/vi ønsker ekstra lengde på gangbar og fortøyningsbom: (standard lengde 6 meter) 

8 meter, tillegg kr 7.300 

10 meter, tillegg kr 34.000 

Betaling for ekstra lange bommer betales innen 15.5.2012. 

Avtalen består av fire sider inklusiv bryggereglement. 

Sted dato 

Hagefjorden Brygge AS …………………………………………….. 3 

Bryggereglement, Hagefjordbrygge 

Hagefjorden Brygge AS (HB) 

Båteiers ansvar : 

1. Med båteier i dette reglementet menes den som har kjøpt rettighet til båtplass. 

2. Båten skal være forsvarlig festet og sikret med tilstrekkelig fendring på hver side av båten. 

3. Det er ikke tillatt å henlegge eller lagre båter, fortøyningsutstyr, fiskeredskap og annet utstyr på brygga. Slike gjenstander vil bli fjernet uten varsel på eiers regning og risiko. HB er ikke ansvarlig for tap av – eller skade på slike gjenstander under arbeid med å fjerne løse eiendeler eller båter. 

4. Dersom båteier oppdager uregelmessigheter ved bryggen eller fartøyer fortøyd ved brygga skal dette straks rapporteres til oppgitt kontaktperson. 

5. Alle brukerne plikter å holde det rent og ryddig foran sin båtplass samt holde oppsyn med tilkoblingsutstyr til landstrøm. 

6. Dersom en båteier ikke utfører skriftlige eller muntlige pålegg vedrørende utbedringer av fortøyninger, fendring og lignende innen gitt tidsfrist vil utleier kunne sørge for utbedring for båteiers kostnad og risiko. 

7. Skade på havnen som skyldes skjødesløshet fra båteierens side skal dekkes av båteieren selv. Det er ikke tillatt å lagre båter på land i tilknytning til anlegget. 

8. Det tillates ikke å merke plassen på annen måte enn hva som er utført av HB. 

9. Skader som båt i bryggeanlegget måtte påføre bryggeanlegget eller andre båter i bryggeanlegget, enten i fart, eller under drift på grunn av mangelfull fortøyning, er helt og fullt båteiers ansvar. Oppgjør for slike skader skjer direkte mellom båteier og skadelidte. 

 

HB`s ansvar: 

1. HB dekker vanlig slitasje og skader på havnen som ikke skyldes skjødeløshet fra den enkelte båteier. Hver båtplass holdes merket med plassnummer. 

2. HB foretar inspeksjoner på brygga, utfører normalt vedlikehold og renhold på brygga. I forkant og etterkant av sesongen blir moringer, kjettinger og sammenkoblinger sjekket. 

3. HB har ikke ansvar for skader på båt eller personer i havna. 

4. HB har ikke ansvar for å skaffe erstatningsplass hvis båtplassen blir ødelagt på grunn av force major. 

 

Fartsregel Det skal holdes meget sakte fart (kun styrefart) ved kjøring inn og ut av havnen. For øvrig gjelder fartsregler fastsatt av havnevesenet i kommunen. For seilbåteiere Alt av tauverk og wiere skal være festet på en slik måte at det ikke slår mot riggen og lager unødig støy. 

Avfall Avfall skal kastes i søppelcontainer ved bryggeanlegget eller tas med hjem. 

Ro og orden Generelt pålegges alle brukere av havnen å sørge for at de selv og andre opptrer minst mulig støyende og til sjenanse for naboer. Det skal være ro i havnen etter kl. 23. Båteiere er ansvarlig for egne gjester. 

Tildeling av båtplass og betaling av sesongleie 

Plassen kan disponeres etter signering av leiekontrakten samt betaling av innskudd og leieavgift. Størrelsen på plassen faktureres etter antall breddemeter målt fra senter av utrigger. Det er ikke 4 

tillatt å flytte utriggerne. Det er ikke tillatt å bytte bryggeplass mellom leietakere uten godkjenning og registrering hos HB. 

Plassering Bryggeplassens plassering i anlegget bestemmes av HB. HB kan i løpet av avtaleperioden endre plasseringen innen anlegget. 

Parkering 

Parkering er ikke en del av denne kontrakten. 

Ansvar 

HB fraskriver seg et hvert ansvar for tyveri eller hærverk av eller fra båter som ligger fortøyd ved brygga. HB er heller ikke ansvarlig for eventuell gjenstand- eller personskade forvoldt i forbindelse med bruk av båtplassen, ferdsel på brygga eller på eiendommen for øvrig. HB er ikke ansvarlig om båtplassen urettmessig blir brukt av uvedkommende. 

Overtredelser 

Mislighold av kontrakter eller vesentlig overtredelse av bryggereglement gir utleier rett til å heve kontrakten med øyeblikkelig virkning, og fjerne fartøyet fra fortøyningsplassen for leiers regning og risiko, jfr. Tvangsfullbyrdeloven Par. 3 og 9. 

Båter som ligger fortøyd ved brygga uten tillatelse vil kunne fjernes uten forutgående varsel. 

Nyeste kommentarer

31.08 | 09:22

Hei. Du må kontakte Frode eller noen av de andre på Sørlandets Maritime/Hagefjord brygge tlf 939 34 593 for å få korrekt svar. Tror de kun har helgeåpent.

30.08 | 17:34

Hvor lenge holder dere åpenti sommer (2015)? Supert sted på alle måter. Takk for god service!

16.07 | 07:36

Utrolig bra, her stemmer alt!

15.07 | 20:52

Helt enig med deg Nils T. Fantastisk flott anlegg som er blitt en berikelse for hele området.