Vedtekter i velforeningen

VEDTEKTER FOR PERSØYGAARD VELFORENING 

(Gjeldende fra 15.juni 2012) 

 

01. Navn 

Velforeningens navn er Persøygaard Velforening. 

 

02. Formål 

Persøygaard Velforening har til formål å verne stedets interesser, og sørge for god skikk og orden slik at hytteområdet blir et vakkert og trivelig sted. 

Velforeningen skal arbeide for å bidra til at turveier, felles bilveier, vannledninger, avløpsledninger, pumper og andre tekniske installasjoner holdes vedlike. Vedlikehold av fellesområder (friområder) skal skje på dugnad av velforeningens medlemmer. 

Velforeningen skal ivareta medlemmenes interesser vis a vis og i samarbeid med grunneiere, kommune og andre. Velforeningen er upolitisk. 

Velforeningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse. 

 

03. Velforeningens virkefelt 

 Velforeningens virkefelt er begrenset til det bebygde området som er utskilt fra gnr.76 bnr.138 i Tvedestrand kommune, kalt ”Størrfjell feltet”, og omfatter tomtene 1 til 19 samt eksisterende hytte på området Gnr 76 Bnr 138. 

Velforeningen skal holde vedlike og drifte alle fellesområdene og anlegg som er definert i vedlagt kartoversikt og som inngår i hyttefeltet område. Herunder renseanlegg og vanntilførsel, interne parkeringsområder, fellesplasser, lekeplasser, veier og stier, trapper, bom til området m.m. 

 

04. Medlemskap 

Velforeningens medlemskontingent Etter kjøpekontrakten for tomta er alle tomtekjøpere og de som tomta senere overdras til, forpliktet til å være medlem i Velforeningen. 

Selve tomtekjøpet utløser plikt til å betale årsavgift uansett om tomta bebygges. Kostnader knyttet til investeringer fordeles på alle tomter med like stor andel. 

Medlemskapet omfatter også ektefelle og familiemedlemmer. Medlemskapet starter når kjøpekontrakt for tomt underskrives. Alle medlemmer over 18 år er valgbare til Velforeningens forskjellige tillitsverv. 

Den årlige kontingenten fastsettes av Velforeningens årsmøte. Forslag til kontingentendring sendes med innkallingen til årsmøte. Vedtekter for Persoygaard Velforening 

Medlemskapet er uoppsigelig fra medlemmets side så lenge denne har rett til tomt i området. 1 velavgift gir 1 stemme på årsmøte. 

Medlemmer som ikke har betalt innmeldingsavgift og kontingenter har verken tale eller stemmerett på årsmøte. 

Ikke betalte fakturaer på innmelding og/eller kontingent sendes til inkasso 30 dager etter forfall. 

 

05. Styret  

Velforeningen ledes av et styre på 4-6 medlemmer som velges på årsmøtet blant tomte/hytteeiere i Persøygaard hyttefelt. 

Styrets leder velges på årsmøtet. Øvrige verv og oppgaver, herunder stillingene som kasserer og sekretær, fordeles internt av styret. 

Styremedlemmene tjenestegjør i to år. Tjenestetiden regnes fra årsmøtet når noe annet ikke er bestemt, og opphører ved årsmøtet i det året tjenestetiden utløper. 

Styret kan ikke oppta lån for Velforeningen, og styret kan ikke på annen måte forplikte medlemmene økonomisk ut over det til enhver tid innestående beløp av innbetalte kontingenter uten at dette er godkjent på et ordinært eller ekstraordinært årsmøte. 

Medlemmene av styret kan avsettes ved beslutning på årsmøtet, eller ekstraordinært medlemsmøte innkalt ihht. Disse vedtekter bestemmelser. 

Årsmøtet fastsetter godtgjørelse til styreleder, kasserer og sekretær. 

Styrebehandling varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist. 

Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdelen av medlemmene er til stede eller deltar i styrebehandlingen. 

En beslutning av styret krever at et flertall av de styremedlemmene som deltar i behandlingen av en sak har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. 

Alle medlemmene har rett til innsyn i protokoller og referanser fra alle møter i styret og dets organer. 

Kommunikasjonen fra styret skal som hovedregel foregå med bruk av e-post. 

 

06. Velforeningen styre vis a vis grunneierne  

Velforeningens styre plikter å sørge for en løpende, forsvarlig forvaltning av foreningens rettigheter, forpliktelser og oppgaver. Vedtekter for Persoygaard Velforening 

Utbygger (grunneierene) står fritt vis a vis velforeningen til å anvende pumpestasjoner / vannledninger til ytterligere utbygning hvis kapasiteten på dagens anlegg tilsier det. Nye hytteeiere/tomteeiere har plikt til og tre inn i Velforeningen på de samme betingelsene som eksisterende deltagere. 

Vurdering av kapasitet på pumpe/vann/ anlegg skal foretas av profesjonell aktør. 

 

07. Velforeningens utgifter  

Velforeningens utgifter skal fordeles på Velforeningens deltagere med like store andeler for hver eiendom. 

Medlemskontingenten forfaller til betaling en måned etter det fellesmøtet som fastsetter kontingenten. Styret kan, hvis det foreligger særlige grunner godkjenne betaling i opp til 4 terminer. 

Kontingenten for et regnskapsår skal betales av den som er hyttas eier pr den dato regnskapsåret går ut. 

 

08. Klager 

 Velforeningens medlemmer må rette seg etter de avgjørelser Velforeningens styre treffer. Eventuelle klager sendes til behandling og kan av dette, eller klager, tas opp til avgjørelse på årsmøte, etter styrets behandling av klagen. 

 

09. Årsmøte  

Årsmøte holdes en gang i året, fortrinnsvis i juli måned. Det berammes av styret og bekjentgjøres minst 14 dager på forhånd ved brevforsendelse/ e-post til medlemmene. 

Sammen med innkallelsen skal det sendes revidert regnskap samt eventuelt innkomne forslag. Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende innen 31. mai. 

På årsmøte – som ledes av styreleder – eller av en annen av styremedlemmene, skal følgene behandles: 

a. Styrets beretning for det forløpne år. 

b. Revidert regnskap 

c. Valg av styremedlemmer samt valg av representanter til andre styrer hvor Velforeningen bør være representert. 

d. Valg av revisor 

e. Behandling av innkomne klager, forslag eller andre saker som styret eller noen andre av Velforeningens medlemmer ønsker behandlet. 

 

Foreliggende saker avgjøres ved alminnelig flertall. For at en beslutning skal være gyldig må minst 20% av Velforeningens medlemmer være representert. 

Samtlige medlemmer som har betalt sin kontingent er stemmeberettiget på Årsmøtet. Fraværende medlem kan stemme gjennom et annet medlem ved skriftlig fullmakt. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. Vedtekter for Persoygaard Velforening 

I fellesmøter vedtar ordensreglement for velforeningens deltagere hvis dette finnes nødvendig. 

For vedtak om: 

 Nyanskaffelser samt forbedringer og utbedringer som etter forholdene i Velforeningen eller utgiftenes størrelse må anses for vesentlige. 

 Fastsetting av vedtekter og endring av disse. 

 

Vedtektsendringer kan ikke gis tilbakevirkende kraft. 

Forhandlingene protokolleres og underskrives av to valgte medlemmer på årsmøte. 

 

10. Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret når dette finner det nødvendig. Likeledes kan det sammenkalles ekstraordinært årsmøte når minst 20% av medlemmene forlanger det. Krav om ekstraordinært årsmøte sendes skriftlig til styret vedlagt underretning om hva som ønskes behandlet. 

Møtet innkalles med 14 dagers varsel med dagsorden. Bare saker som nevnt i innkallelsen kan behandles på slike ekstraordinære årsmøter. 

 

11. Fritt omsettelig 

Velforeningens deltagere kan fritt overdra, pantsette eller leie bort sin eiendom sammen med deltagelse i Velforeningen med tilknyttede rettighet. 

Velforeningens styre skal underrettes om alle overdragelser. 

 

12. Deltagerens eiendom 

Deltagerens eiendom(mer) på Persøygaard hyttefelt skal kun benyttes til beboelse og kan ikke – uten Velforeningens styre skriftlig samtykke – brukes i ervervs eller yrkesmessige virksomhet eller på noe annen måte som medfører ulempe for de øvrige foreningens deltagere. 

Deltageren plikter å overholde reguleringsplanen som er gitt av kommunen med hensyn på areal, utnyttelsesgrad, takkonstruksjon. Beplantning på egen eiendom må ikke være til sjenanse for andre tomteeiere. Hekk og lignende må ikke overskride en høyde på mer enn1.5 meter. Vegetasjon i grøntarealene/fellesareal som sperrer for utsikten eller er til sjenanse for hyttene, kan fjernes etter avtale med grunneierne. 

Velforeningen deltagere plikter å holde sin (e) eiendom (mer) og bebyggelse forsvarlig vedlike. 

Parkering skal skje ihht til reguleringsplan dvs maksimalt en oppstillingsplass på egen tomt samt en oppstillingsplass på felles parkeringsplass for hyttefeltet. 

Vedtekter vedtatt på årsmøtet 15. juni 2012. 

Nyeste kommentarer

31.08 | 09:22

Hei. Du må kontakte Frode eller noen av de andre på Sørlandets Maritime/Hagefjord brygge tlf 939 34 593 for å få korrekt svar. Tror de kun har helgeåpent.

30.08 | 17:34

Hvor lenge holder dere åpenti sommer (2015)? Supert sted på alle måter. Takk for god service!

16.07 | 07:36

Utrolig bra, her stemmer alt!

15.07 | 20:52

Helt enig med deg Nils T. Fantastisk flott anlegg som er blitt en berikelse for hele området.