Reguleringsbestemmelsene for hytteområdet

Utdrag fra reguleringsplanen

  • Hyttene skal fundamenteres på søyler grunnet bevaring av naturlig terreng.
  • Der terrenget ligger til rette for det kan det oppføres lagerrom/bod i ”kjeller”.
  • Bygningene skal ha pulttak eller flatt tak.
  • Bebygd areal opp til 120 m2 for bebyggelsen og 210 m2 medregnet terrasse.
  • Tillatt biloppstillingsplass på tomtene.
  • Naturpreget materialvalg.

Hele reguleringsplanen for hytteområdet

Reguleringsplan for Størrfjell, Tvedestrand kommune

 

REGULERINGSBESTEMMELSER

Plankartets dato: 11.05.09 Siste revisjon: 27.10.09

Bestemmelsenes dato: 11.05.09 Siste revisjon: 27.10.09

Vedtatt av kommunestyret: 20.10.09

 

1 GENERELT

1.1 Disse bestemmelser gjelder for det området som er vist med områdegrense på plankartet.

1.2 Området disponeres til følgende formål etter plan- og bygningslovens § 25 1. ledd:

Byggeområder - § 25 1. ledd nr. 1: fritidsbebyggelse

Spesialområder - § 251.ledd nr. 6: friluftsområde på land friluftsområde i sjø og vassdrag renovasjon bevaring av landskap og vegetasjon

Fellesområder - § 25 1. ledd nr. 7: annet fellesområde felles avkjørsel og parkering

1.3 Alle kabler til strømforsyning, telefon, fellesantenne etc. skal legges i grøft.

1.4 Hver hytteenhet skal disponere minst 2 faste biloppstillingsplasser medregnet 1 plass på egen tomt.

1.5 Hver hytteenhet skal disponere minst 1 fast båtplass i nærliggende godkjent småbåthavn eller bryggeanlegg.

 

2 BYGGEOMRADER

2.1 Områdene nyttes til fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg. Bebyggelsen skal ha en arkitektur/utforming tilsvarende den løsningen som er vist i mulighetsstudien datert 14.01.09 (som følger som vedlegg til planforslaget).

2.2 Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrensene som inntegnet på kartet. Ved søknad om byggetillatelse skal det fremlegges en situasjonsplan i målestokk 1:500 eller 1:200 som viser bygningens eksakte plassering m/høydeangivelse, p-plass med beskrivelse av nødvendig terrengbearbeidning og andre tiltak på tomten, med forslag til eventuelle avbøtende tiltak.

2.3 Hyttene skal fundamenteres på søyler for å redusere inngrep i naturlig terreng. Det skal ikke foretas sprenging eller oppfylling dersom dette kan unngås.

2.4 Der terrenget ligger til rette for det kan det under en mindre del av bygningen, tilbaketrukket fra fasaden mot syd og vest, innredes lagerrom/bod med mulighet for nedføring av ledningsanlegg og kabler.

2.5 Byggene skal plassers så lavt som mulig. Høyden over høyeste naturlig terreng til underkant bjelkelag/kledning skal ikke overstige 0,5 meter.

2.6 Bygningene skal ha flate tak eller pulttak. Byggets høyde målt fra underkant bjelkelag/topp fundament til overkant gesims skal ikke overstige 4,0 meter.

2.7 BYA innenfor hver tomt skal ikke overstige 120 m2 for bebyggelsen og 210 m2 medregnet terrasse i plan med hyttegulv og platting på terrengnivå. Biloppstillingsplass og manøverareal regnes ikke med i BYA. Garasje eller frittstående uthusbygninger er ikke tillatt.

2.8 Det skal benyttes materialer og farger som underordner seg naturpreget og landskapet.

2.9 På hver tomt kan det opparbeides maksimum 1 biloppstillingsplass. Plassering og utforming skal tilpasses terrenget og anlegges med så lite terrengbearbeiding som mulig. Snitt-tegninger med beskrivelse av nødvendige tiltak skal vedlegges søknad om byggetillatelse, jfr. punkt 2.2.

3 SPESIALOMRÅDER

Friluftsområder på land

3.1 Friluftsområdene nyttes til jakt, fiske og friluftsliv. Det er ikke tillatt å gjøre inngrep i vegetasjon eller terreng utover forsiktig tilrettelegging av tiltak som fremmer bruken av områdene i tråd med formålet, herunder anlegg for lek og sport. Områdene skal være tilgjengelig for allmennheten.

Friluftsområder i sjø og vassdrag

3.3 Områdene nyttes til jakt, fiske og friluftsliv. Utfylling, utgraving/sprenging eller andre former for inngrep, brygger eller andre flytende eller faste konstruksjoner er ikke tillatt. Områdene skal være tilgjengelig for allmennheten.

Område for renovasjon

3.4 Området nyttes til felles renovasjonsbod, postkassestativ, infotavle mv.

Bevaring av landskap og vegetasjon

3.5 I områdene avsatt til bevaring av landskap og vegetasjon er det ikke tillatt å foreta inngrep i terreng eller vegetasjon, eller gjennomføre andre former for tiltak som kan skade eller forringe naturkvalitetene.

4 FELLESOMRÅDER

Annet fellesområde

4.1 Området er felles for alle boenhetene innenfor planen. Det er ikke tillatt å gjøre inngrep i vegetasjon eller terreng utover forsiktig tilrettelegging av tiltak som fremmer bruken i tråd med formålet, herunder anlegg for lek og sport. Områdene skal være åpne og tilgjengelig for allmennheten.

4.2 Atkomstveien inn til hver tomt skal ha en maks. bredde på 3,0 meter og anlegges med minst mulig terrenginngrep. Veien skal ha grusdekke.

4.3 Vann-/avløpsledninger og kabelgrøfter skal fortrinnsvis bores i fjell der grøftene ikke følger veitraseene . Dersom det er nødvendig å anlegge grøfter utenfor veitraseene skal det velges

Reguleringsplan for Størrfjell, Tvedestrand kommune løsninger som medfører minst mulig inngrep og oppfylling. Detaljerte konstruksjonstegninger og beskrivelser m/forslag til avbøtende tiltak skal foreligge ved søknad om byggetillatelse.

4.4 Evt. midlertidige tiltak i forbindelse med utbygging av området skal fjernes og området tilbakeføres til opprinnelig terreng når utbyggingen er ferdig.

Felles avkjørsel og parkering

4.5 Områdene er felles for alle boenhetene innenfor området. Vei og parkeringsplass skal anlegges med minst mulig terrenginngrep. Veien kan ha grus- eller asfaltdekke. Detaljerte konstruksjonstegninger og beskrivelser m/forslag til avbøtende tiltak skal foreligge ved søknad om byggetillatelse. Områdene skal være åpne for allmennheten til fots.

4.6 Atkomstvei fram til område avsatt til renovasjon må ha en standard som minst tilsvarer klasse 5 i normaler for landbruksveier.

5 REKKEFØLGEBESTEMMELSER:

5.1 Felles atkomstvei og parkeringsplass med nødvendig antall plasser for bebyggelsens behov og plass for felles renovasjonsbod, postkassestativ mv. skal være anlagt før det gis tillatelse fradeling eller til tiltak på tomter eller annet fellesområde.

5.2 Intern atkomstvei skal være anlagt og godkjent fram til tomten før det gis tillatelse til tiltak på den enkelte tomt.

5.3 Parkeringsplasser etter kravet i punkt 1.4 skal være opparbeidet før bygningen tas i bruk.

5.5 Det må dokumenteres tilgang på minst 1 båtplass etter kravet i punkt 1.5 før det gis

byggetillatelse av hver enkelt hytte.

5.6 Siktforholdene i avkjøring utbedres i henhold til håndbok 017 før byggetillatelser gis.

5.7 Renovasjonsbu skal være ferdigstilt før ferdigstillelse av første hytte.

DATO: 11.05.09

Revidert 27.10.09

Nyeste kommentarer

31.08 | 09:22

Hei. Du må kontakte Frode eller noen av de andre på Sørlandets Maritime/Hagefjord brygge tlf 939 34 593 for å få korrekt svar. Tror de kun har helgeåpent.

30.08 | 17:34

Hvor lenge holder dere åpenti sommer (2015)? Supert sted på alle måter. Takk for god service!

16.07 | 07:36

Utrolig bra, her stemmer alt!

15.07 | 20:52

Helt enig med deg Nils T. Fantastisk flott anlegg som er blitt en berikelse for hele området.